My Cart

 x 

Kundvagnen är tom

SEKRETESSPOLICY 

 Stockholm, den 17 februari 2016

Denna sekretesspolicy gäller olika typer av information som Friluftsshop, som har domännamnet www. friluftsshop.se, kan få om användare under deras användning av webbsidan, www. friluftsshop.se, och dess program och produkter.

 1. Definition av termer

1.1 I denna sekretesspolicy används följande termer:

1.1.1. Webbsidans administration – godkända anställda som förvaltar webbsidan och som agerar på uppdrag av Namex HB. Anställda som organiserar och (eller) utför behandling av personuppgifter samt bestämmer ändamålet för behandlingen av personuppgifterna, personuppgifternas upplägg och åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifterna.

1.1.2. Personuppgifter – varierande information som direkt eller indirekt avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (personuppgifternas subjekt).

1.1.3. Behandling av personuppgifter - åtgärd (operation) eller en rad av åtgärder (operationer) som utförs med personliga uppgifter med hjälp av användning av automatiseringsmedel eller utan användning av sådana medel såsom bland annat insamling, registrering, systematisering, ackumulation, lagring, förtydligande (uppdatering, förändring), utvinning, användning, överföring (utdelning, beviljande, tillgång), depersonalisation, blockering, borttagning och radering av personlig data.

1.1.4. Personuppgifternas sekretess- ett obligatorisk för operatören eller en annan person som fått tillgång till personliga uppgifter, villkor som innebär att dessa uppgifter inte skall spridas utan samtycke från personuppgifternas subjekt eller utan förekomsten av någon annan laglig orsak.

1.1.5. Användaren – en person som har tillgång till webbsidan som denne får med hjälp av Internet och som använder webbutikens webbsida.

1.1.6. Cookies är en liten datamängd som skickas från en webbserver och som lagras på användarens dator som web-klient eller webbläsare skickar varje gång till webbservern i HTTP-begäran när du försöker öppna en sida på en motsvarande webbsida.

1.1.7. IP-adress – en unik nätverksadress för en nod i ett nätverk som är byggd efter IP protokollet.

 

 1. Allmänna bestämmelser

2.1. När användaren använder webbsidan, www. friluftsshop.se, innebär det inte att denne accepterar denna sekretesspolicy och villkor för behandling av användarens personuppgifter.

2.2. I fall av oenighet med villkoren i denna sekretesspolicy måste användaren sluta använda webbsidan www.boatbutik.ee, www. friluftsshop.se

2.3. Denna sekretesspolicy gäller endast webbsidan www. friluftsshop.se. Webbutiken www.boabutik.ee, www. friluftsshop.se kontrollerar inte och är inte ansvarig för tredje parts webbsidor som användaren kan navigera till genom länkar som finns på webbutikens webbsida.

2.4. Websidans administration kontrollerar inte riktigheten av användarens personuppgifter.

 

 1. Det som omfattas av sekretesspolicyn

 3.1. Denna sekretesspolicy bestämmer skyldigheter för webbsidans administration att skydda personuppgifter som användaren lämnat på administrationens begäran under registrering på webbsidan eller under köp av varor från webbutiken.

 • 3.2. Personliga uppgifter som får behandlas enligt denna sekretesspolicy är dem som tillhandahålls av användaren genom ifyllandet av webbsidans, www. friluftsshop.se, anmälningsformulär under länken mitt konto/dina kontouppgifter innefattar följande:

3.2.1. användarens efternamn och förnamn;

3.2.2. användarens telefonomer och mobilnummer;

3.2.3. e-postadress (e-post);

3.2.4. leveransadress;

3.2.5. användarens folkbokföringsadress.

 

3.3. Webbutiken skyddar uppgifter som överförs automatiskt under läsning av annonsenheter och under besök av websidor som har ett statistisk scriptsystem ("pixel"):

 • IP adress;
 • information om cookies;
 • information om webbläsare (eller andra program som möjliggör reklamåtkomst);
 • tid för tillgång;
 • adress till sidan som innehåller reklamenhet;
 • värvaren (adress till föregående webbsida).

3.3.1. Inaktivering av cookies kan resultera i oförmågan att få tillgång till delar av webbsidan som kräver auktorisering.

3.3.2. Webbutik samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem och för att övervaka lagligheten av finansiella betalningar.

3.4. Annan personlig information som inte anges ovan (köphistoria, använda webbläsare och operativsystem, etc.) skall lagras på ett tillförlitligt sätt och skall inte spridas, förutom i fall som anges i punkterna 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.

 

 1. Syfte med samling av användarens personliga information

4.1. Användarens personliga uppgifter kan användas av webbsidans, www. friluftsshop.se, administration i syfte att:

4.1.1. Identifiera användaren som registrerat sig på webbsidan www. friluftsshop.se i syfte att genomföra an beställning och (eller) i syfte att ingå distans köpeavtal med Friluftsshop.

4.1.2. Förse användaren med tillgång till webbutikens personaliserande resurser.

4.1.3. Möjliggöra feedback med användaren, inklusive utskick av meddelanden och begäranden som gäller webbsidans, www. friluftsshop.se, användning samt att tillhandahålla tjänster, behandla användarens förfrågningar och ansökningar.

4.1.4. Avgöra var användaren befinner sig någonstans i syfte att förhindra bedrägeri.

4.1.5. Bekräfta riktigheten och fullständigheten av användarens personliga uppgifter.

4.1.6. Skapa ett inköpskonto efter användarens samtycke till erbjudandet att skapa ett nytt inköpskonto.

4.1.7. Informera webbutikens användare om statusen på dennes beställning.

4.1.8. Behandla och ta emot betalningar, skattesbekräftelser eller skatteavdrag, hantera betalningstvister och frågor om lämplighet för kreditgivning.

4.1.9. Förse användaren med effektiv kundsupport och teknisk support om denne stöter på problem i samband med användningen av webbsidan, www. friluftsshop.se.

4.1.10. Förse användaren, efter dennes samtycke, med produktuppdateringar, specialerbjudanden, prisinformation, nyhetsbrev och annan information från www. friluftsshop.se eller från webbutikens partners.

4.1.11. Genomföra reklamaktiviteter efter användarens tillstånd.

4.1.12. Bevilja användaren åtkomst till webbsidor eller tjänster som tillhandahålls av webbutikens, www. friluftsshop.se, partners för att kunna ta emot produkter, uppdateringar och tjänster.

 

 1. Sätt och tidsfrister för behandling av personlig information

5.1. Behandling av användarens personuppgifter sker utan tidsbegränsning, med användning av alla lagliga medel, inklusive informationssystem för personuppgifter med hjälp av automatisering eller utan användning av sådana medel.

5.2. Användaren samtycker till att webbsidans administration har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet till expresstjänster, post-organisationer, teleoperatörer, i syfte att uppfylla användarens beställning som denne gjort på webbsidan, www. friluftsshop.se, "Frilufsshop", inklusive leverans av varor.

5.3. Användarens personliga uppgifter kan komma att överföras till svenska statliga myndighet. Detta kanske endast på grunder och i enligt med förfarande som fastställts i Sveriges lagstiftning.

5.4. I händelse av förlust eller avslöjande av personuppgifter skall webbsidans administration informera användaren om detta.

5.5. Websidans administration skall vidta alla nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användares personliga information från olaglig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering, distribution, samt andra olagliga åtgärder från tredje part.

5.6. Webbsidans administration tillsammans med användaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra skador eller andra negativa konsekvenser som kan orsakas på grund av förlust eller avslöjande av användarens personuppgifter.

 1. Parternas skyldigheter

6.1. Användare skall:

6.1.1. Tillhandahålla information och personliga uppgifter som är nödvändig för att kunna använda webbsidan, www. friluftsshop.se.

6.1.2. Uppdatera, förnya den tillhandahållna informationen och personliga uppgifter i fall om dessa ändras.  

6.2. Webbsidans administration är skyldig:

6.2.1. Att endast använda personlig information för syften som anges i punkt 4 i denna sekretesspolicy.

6.2.2. Att tillhandahålla konfidentiell lagring av sekretessinformation, att inte avslöja den utan skriftligt tillstånd från användaren, och att inte sälja, byta, publicering, sprida eller på annat sätt överföra användarens personliga uppgifter, med undantag för punkter 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.

6.2.3. Att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda användares personuppgifter på sätt som normalt används för att skydda sådan information i en befintlig verksamhet.

6.2.4. Att blockera personuppgifter som berör motsvarande användare, från och med tidpunkten för begäran som kommer från användaren, dess lagliga företrädare eller befullmäktigade juridisk person som ansvarar för skydd av personuppgifter.

 1. Parternas ansvar

7.1. Webbsidans administration som har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter ansvarar för förluster som drabbat användaren på grund av missbruk av personuppgifter, i enlighet med gällande lagstiftning i Sverige, förutom i de fall som anges i punkterna 5.2., 5.3. och 7.2. i denna sekretesspolicy.

7.2. I händelse av förlust eller avslöjande av sekretessinformation ansvarar webbsidans administration inte för detta i fall om denna information:

7.2.1. Blev offentligt innan informationens förlust eller offentliggörande.

7.2.2. Blev känd tack vare tredje part innan den mottagits av websidans administratörer.

7.2.3. Offentliggjorts efter användarens samtycke.

 1. Tvistelösning

8.1. Om det uppstår en tvist mellan användaren och webbsidans administration, www. friluftsshop.se, är det obligatoriskt att skicka in ett skriftligt förslag på frivillig lösning av tvisten.

8.2 . Mottagaren av det skriftliga förslaget om frivillig tvistelösning skall, inom 14 kalenderdagar, från dagen för mottagandet av förslaget, lämna ett skriftligt svar.

8.3. Om det visar sig att det inte går att lösa tvisten frivilligt kommer den att hänskjutas till den behöriga rättsliga myndigheten, i enlighet med gällande lagstiftning i Estland.

8.4. När det gäller denna sekretesspolicy och förhållanden mellan användaren och webbsidans administration tillämpas Sveriges lagstiftning.

 1. Övriga villkor

9.1. Webbsidans administratörer har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan användarens medgivande.

9.2. Ny sekretesspolicy träder i kraft vid tidpunkten för dess publicering på webbsidan, www. friluftsshop.se, om inte annat föreskrivs i den nya versionen av sekretesspolicyn.

9.3. Alla förslag eller frågor om sekretesspolicy bör skickas till oss via Kontaktformen som finns på webbsidan, www. friluftsshop.se.

9.4. Denna sekretesspolicy är publicerad på webbsidan på webbadressen

Uppdaterat, den 18 februari 2016

LEVERANS

 Stockholm, den 15 december 2019

Vid leverans som tar mer än 45 dagar pga. leveransfel, leverantörsfel eller andra oförutsedda problem med försändningen, erbjuder Friluftsshop kunden att få pengarna tillbaka för beställningen.